DEPARTAMENT LABORAL

ACONSEGUIM LA MILLOR RELACIÓ ENTRE EMPRESARI I TREBALLADOR

ALTES, BAIXES I TRAMITACIONS

 • Estudi i confecció de contractes

 • Confecció de nòmines

 • Liquidació de cotitzacions a la Seguretat Social

 • Altes, baixes i variacions de treballadors

 • Gestió d’acomiadaments de treballadors

 • Expedients de causes objectives i ERE

 • Tramitació d’expedients de jubilació, viduïtat, invalidesa, etc

 • Confecció i presentació de models 111-190 de retencions de treballadors i professionals

 • Certificats anuaIs de retencions

 • Control de venciments de contractes

 • Tramitació d’altes i baixes al règim d’autònoms

 • Tramitació de ILT

 • Prevenció de riscos laborals

 • lnspeccions de treball i Seguretat Social

 • Assistència jurídica integral en l’àmbit laboral