DEPARTAMENT FISCAL

SEMPRE VETLLANT PELS SEUS INTERESSOS

RENDA

 • Estudi i confecció de declaracions de renda

 • Pagaments fraccionats trimestrals

 • Gestió de mòduls (seguiment i regularització anual)

 • Declaració anual d’entitats en atribució de rendes (CB i SCP)

IVA

 • Declaracions mensuals o trimestrals d’lVA

 • Declaració del resum anual

 • Gestió de mòduls (trimestral i tancament anual)

SOCIETATS

 • Estudi i confecció de declaracions de l’impost de societats

 • Càlculs de tancament de l’any

 • Pagaments a compte de l’impost de societats

ALTRES GESTIONS FISCALS

 • Declaracions trimestrals i anuaIs de retencions de lloguers

 • Declaració anual d’operacions amb tercers

 • Registres d’amortitzacions

 • Declaracions trimestrals i anuaIs de retencions per dividends i interessos

 • Operacions intracomunitàries: declaracions intrastat i models 349

 • Negociació de pagaments amb Hisenda