DEPARTAMENT COMPTABLE

LA MILLOR COMPTABILITAT LI GARANTEIX LA CONFIANÇA

COMPTABILITATS

  • Comptabilitats de societats

  • Comptabilitats d’estimació directa, normal i simplificada

  • Comptabilitats de mòduls

  • Legalització de llibres oficiaIs

  • Confecció i dipòsit dels comptes anuaIs

  • Assistència comptable a domicili